کاهش دور موتور چه اثری بر روی بازده سیستم پمپ دارد؟
 اینورتر

انتخاب پمپ ها معمولا بر اساس دبی بیشینه ی مورد انتظار صورت می گیرد؛ در حالی که اغلب اوقات، هرگز دبی بیشینه مورد استفاده قرار نمیگیرد. به طور معمول طراحی پمپ به گونه ای است که بیشترین بازده را در دور نامی که دبی نامی را با هد مشخص تحویل می دهد،دارد. تغییر دبی در شرایط کاری مختلف، باعث تغییر مشخصات پمپ از جمله کاهش بازده و افزایش تلفات می گردد. شکل زیر مشخصات  یک پمپ نمونه بدون تغییر دور را نشان می دهد:اگر یک پمپ در دورنامی خود کارکند و دبی نامی آن حاصل گردد، سیستم در بازده نامی خود کار خواهد کرد اما اگر بدون تغییر دور و فقط با بستن شیر،50 درصد دبی حداکثر حاصل گردد، در این حالت نیز موتور در دور نامی خود کار خواهد کرد و توان مصرفی اضافی تلف خواهد شد. این تلفات در قسمت های مختلف سیستم شامل موتور، پمپ و شیر رخ خواهد داد.
حال اگر بخواهیم دبی سیستم را به وسیله ی کنترل دور کاهش دهیم وضعیت چگونه خواهد بود؟ آنچه مشخص است، تغییرات مشخصات سیستم طبق قوانین افینیتی خواهد بود. شکل زیر یک نمونه پمپ با تغییر دور برای کاهش دبی را نشان میدهد.پیشنهاد می شود در این باره مقاله ی مزایای استفاده از درایو را مطالعه فرمایید(کلیک کنید)

بدیهی است که با کنترل دور موتور نیز مقداری از توان مصرفی تلف خواهد شد. این تلفات در قسمت های مختلف سیستم شامل موتور، پمپ و دستگاه کنترل دور رخ خواهد داد. میزان این تلفات به مراتب کمتر از حالتی است که تغییر دبی بدون کنترل دور انجام میگردد. شکل زیر نمودار توان مورد نیاز برای تامین جریان سیال را همراه با تلفات و توان ورودی موتور الکتریکی در یک پمپ نمونه با کنترل دور نشان می دهد.

هرچند که در سیستم هایی که هد استاتیکی بالایی دارند با تغییر دور، بازده پمپ هم به میزان زیادی تغییر می کند، ولی مزایای دیگر دستگاه، استفاده از این روش را به خوبی توجیه می نماید. برای مثال میزان فشار هیدرولیک وارد شده به پره های پمپ سانتریفیوژ با مجذور دور افزایش می یابد. این نیروها به بیرینگ پمپ اعمال شده و عمر مفید آن را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با کاهش دور نویز و نوسانات سیستم نیز کاهش می یابد.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر