نکته کاربردی در طراحی تابلو برق با قابلیت نگهداری آسان
 اینورتر


 یک درگاه(port) برقراری ارتباط با PLCدر خارج از تابلو موجود باشد و یک پریز با فیوز ۱۲۰ولت
 
اگر PLCبا منبع ACتغذیه می شود، دارای یک فیلتر بروی کنترل کننده Powerکه از ترانسفورماتور ثانویه می آید، باشد.
 
 به مشتری خود یک کپی از برنامه نوشته برای PLCروی یک CDیا یک مکان امن اینترنتی بدهید.
 
 لامپ های اعلام خطر مهم مثل خطای PLC، باتری، Force Communicationرا به خارج از پنل بیاوریم یا به HMI متصل کنیم.
 
 از یک اتصال AUXبروی کلید توقف ضروری(Emergency Stop) و قطع کننده های اتصال استفاده کنید که در PLCو HMIقابل تشخیص باشد.
 
 اطلاعات مربوط به کارهای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه(PdM: Predictive Manitenance) را برای مشتری خود مکتوب کنید تا زمان های خوابیدن و از کار افتادن خط تولید که برای آن زمان بندی انجام نشده است، پیش گیری کنید.
 
یک دسترسی از راه دور برای تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه PdMدر طراحی تابلو برق لحاظ کنید، بنابراین در زمان مقرر اندازه گیری های مربوط بدون باز کردن تابلو برق می تواند انجام شود.
 
 همیشه بخش های بزرگ را به زیر روال های(Sub-Routine) تقسیم بندی کنید تا کاربران به راحتی بتوانند کل سیستم را درک و بخش مختلف را دنبال کنند.
 
 از شیوه های برنامه نویسی استاندارد استفاده کنید تا تغییرات در آینده قابل انجام باشد.
 
 برای اخطارهای تعمیرات پیشگیرانه(PM: Preventive Maintenance Alerts) برنامه نویسی لازم را انجام دهید، که شامل اخطارهای الکتریکی PMبروی تجهیزات باشد.
 اگر نزم افزار برنامه نوسی PLCبیت های وضعیت(status) و یک ساختار کامل برای کلمات مربوط به PLCکه قابل مشاهده در یک جدول باشد را ارائه نمی کند، یک Subroutineبرای نمایش دادن بیت ها وضعیت کنترل کننده با رویکرد عیب یابی آسان، ایجاد کنید. مطمئن شوید که اطلاعات آن شامل کدهای خطای کنترل کننده، Real-Time Clock، بیت ها وضعیت که ابتدا Scanشده است و … باشد.
 
 یک نسخه backupاز برنامه PLCبروی PLC EEPROMقرار دهید تا در زمان خطای حافظه به صورت خودکار برنامه مجددا Loadشود.
 
 از اتصالات کمتری استفاده کنید تا زمان تعمیرات پیشگیرانه یا PMرا کاهش دهید و قابلیت اطمینان را افزایش دهید.
 
 کلیه ورودی/خروجی های اضافی بروی ترمینال ها را نام گذاری کنید.
 
 مطمئن شوید که کلیه تغییرات کاملا ثبت شده باشد و اطلاعات آن با اطلاعات تعمیرات و نگهداری به اشتراک گذاشته شود.
 
 یک سیستم اخطار اتوماتیک داشته باشید که ولتاژ خنثی کننده به زمین از ۲ ولت فراتر رفت، به صورت خودکار اعلام خطر کند، یا اگر نشانه های مشابه دیگری وجود داشت که می توانست PLCها یا سایر دستگاه های کنترلی را در خطر دهد.
 
 در تابلو برق های بزرگ، از لامپ های بیشتری برای ایمنی و سادگی نگهداری استفاده کنید.
 
 یک نشان دهنده دمای تابلو برق در آن قرار دهید، که به صورت ویژه اخطار دمای بیش از حد بدهد.
 
 در اطلاعاتی که مشتری ارائه می کنید، بخش های مربوط زمان های تعمیرات و زمان مشخص بین از کار افتادن (MTBF: Mean Time Between Failure) را مشخص کنید.
 
 زمانی که MTBFیک مقدار مشخص و عددی نیست به عنوان مثال برای یک دستگاه الکترومکانیکی، مقادیر مربوط  به زمان فعال بودن آن را به مشتری ارائه کنید.

#تکو  #اینورتر #اتوماستکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی

تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی


#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی

#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی #تکو #اینورتر #اینورتر #تکو #اتوماسیون #رعد #صنعتی
#تکو #اینورتر #ای
یون #صنعتی #نمایندگی #انحصاری
#تکو  #اینورتر #رعد #اتوماسیون #صنعتی

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر