نحوه tune کردن موتور و اینورتر در سری A510 تکو
 اینورتر

ابتدا کلید RUNرا روی KEYPADتنظیم می کنیم این یعنی پارامتر 00-02=0  میکنیم.
سپس گروه 17 پارامترها را که به شرح زیر می باشند را تنظیم می نماییم اگر بتوانیم بار را از موتور جدا کنیم تا موتور بتواند بچرخد   17-00=0اما اگر نتوانیم بار را از موتور جدا کنیم یعنی موتور با اینورتر نچرخد 17-00=1سپس با توجه به پلاک موتور پارامترهای زیر را وارد می کنیم.
کیلو وات موتور17-01=
جریان موتور17-02=
ولتاژ موتور17-03=
فرکانس موتور17-04=
دور موتور17-05=
تعداد قطب های موتور17-06=
سپس حالت TUNEرا با پارامتر 17-10=1فعال می کنیم و کلید  RUNروی  KEYPADرا میزنیم تا TUNEروی KEYPADنمایش داده شود، بعد از مدتی ENDروی KEYPADنمایش داده می شود یعنی عملیات TUNEبه پایان رسیده است.

نظــــرات

نام
ایمیل
  (نمایش داده نخواهد شد)
متن نظر